Instrucțiuni privind casarea activelor fixe și a bunurilor materiale

Nu de puține ori, în practică, se ajunge la situația în care anumite mijloace fixe/obiecte de inventar ale societății sunt casate înainte sau după expirarea duratei normate de viață.

În acest sens precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile punctului 716 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, prin casarea unui mijloc fix se înțelege operația de scoatere din funcțiune a activului respectiv, urmată de dezmembrarea acestuia și valorificarea părților componente rezultate, prin vânzare sau prin folosirea în activitatea curentă a contribuabilului.

Prin urmare, din analiza acestor dispoziții imperative ale Normelor metodologice rezultă că, pentru ca operațiunea de casare să fie realizată în conformitate cu prevederile legale, este necesar ca toate condițiile menționate anterior, respectiv scoaterea din funcțiune, dezmembrarea și valorificarea prin vânzare sau prin refolosire, să fie îndeplinite în mod cumulativ.

Având în vedere acest aspect, atragem atenția asupra faptului că, datorită aplicabilității regulii de interpretare strictă a dispozițiilor legislației fiscale, statuată în cuprinsul articolului 13 din Codul de procedură fiscală “Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voința legiuitorului așa cum este exprimată în lege, nerespectarea uneia dintre cele trei etape ale casării (scoaterea din funcțiune, dezmembrarea și valorificarea) poate atrage pierderea acestei calități a operațiunii efectuate de către societate.

Cu titlu de consecință, opinăm că în această situație, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și 11 ale Codului fiscal și conform practicii din ce în ce mai prezente în ultima perioadă, organele de inspecție fiscală pot recalifica operațiunea realizată de societate, în sensul considerării acesteia ca fiind o operațiune impozabilă, deci o operațiune pentru care se datorează TVA.

Mai mult decât atât, menționăm faptul că neîndeplinirea condiției valorificării părților componente rezultate prin casare nu are efecte doar asupra taxei pe valoarea adăugată, ci, conform tezei a 2-a a punctului 716 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, conduce și la considerarea ca nedeductibile la calculul impozitului pe profit a cheltuielilor ocazionate de casare cheltuieli ce nu de puține ori depășesc cu mult valoarea recuperată prin vânzare sau refolosire.

Sintetizând, considerăm faptul că, în situatia casării mijloacelor fixe ale societății, indiferent dacă aceasta are loc înainte sau după expirarea duratei normate de viață a acestora, pentru a evita eventualele neplăceri legate de obligația de a colecta TVA sau considerarea ca nedeductibile la calculul impozitului pe profit a cheltuielilor aferente casării, societatea are obligația de a îndeplini prevederile legale menționate anterior, bineînțeles fără a omite întocmirea documentelor specifice prevăzute în O.M.F.P. nr. 850/2004 proces-verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale.

Pașii de urmat în vederea scoaterii din gestiune a bunurilor respective sunt următorii:

-  va trebui întocmită decizia de inventariere și graficul aferent, urmată de inventarierea efectivă a stocului de bunuri. Din listele de inventariere și din procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să reiasă situația bunurilor respective (denumire, cantitate, prețul unitar, motivele pentru este necesară scoaterea lor din gestiune). Aceste documente se vor prezenta administratorului societății, care decide asupra modului de valorificare a rezultatelor inventarierii.

- pentru scoatere din uz a produselor se va întocmi formularul Proces-Verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale.

- distrugerea se realizează ori de către firmă, printr-o comisie stabilită în acest sens, care va întocmi un proces verbal în consecință și în care se va stabili, printre altele, modalitatea de distrugere, ori prin predarea bunurilor către firme specializate. În acest din urmă caz, se va întocmi un Aviz de însoțire a mărfii pe care se va face mențiunea “Fără factură – Bunuri predate pentru distrugere”.

- prin casare se obțin produse reziduale cantitative și valorice care vor încărca gestiunea de produse reziduale până la momentul valorificării acestora.

Din punct de vedere al TVA, operațiunea de predare către o firmă specializată a bunurilor degradate nu constituie livrare de bunuri, pentru care ar fi necesară colectarea TVA, dacă sunt respectate condițiile prevăzute la art. 128 alin. 8 lit. b din Codul fiscal și pct. 6 alin. 12 din Normele metodologice de aplicare (bunurile nu sunt imputabile, degradarea calitativă a bunurilor se datorează unor cauze obiective dovedite cu documente – liste de inventariere, proces-verbal, referat aprobat de conducerea societății etc. – și se face dovada că bunurile au fost distruse și nu au mai intrat în circuitul economic – proces-verbal de distrugere a bunurilor, contract cu societatea specializată, avizul de însoțire a mărfii).  

This entry was posted in Speța săptămânii. Bookmark the permalink.